Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego LaVivre ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego LaVivre jest Agnieszka Kowal prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Kowal AG-land (adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Kłaj 952, 32-015 Kłaj), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 678-203-91-07, REGON 121002531, adres poczty elektronicznej: sklep@kowluk.hoste.pl – zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Zbiór danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego LaVivre został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 010903/2012 a następnie zarejestrowany, Nr księgi: 114896.
1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. BEZPIECZEŃSTWO ZBIORU DANYCH

3.1. Zabezpieczenie danych osobowych użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Administratora gdy przekazywane są dane osobowe lub inne dane wrażliwe, jest zaszyfrowana za pomocą klucza o długości 128 bitów z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie stosowane zabezpieczenia spełniają wymogi zawarte w art. 36-39 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4. W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub Newslettera lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. JAWNE DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy lub opinii do produktów, innych materiałów związanych ze Sklepem Internetowym LaVivre są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczyć Usługobiorców przed osobami lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane z takich formularzy nie podlegają naszej ochronie.

7. Adres IP

7.1. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu Internetowego LaVivre w celach technicznych.
7.2. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych (dostarczają informacji o regionie z którego następuje połączenie, sposób dotarcia do serwisu, itp.). Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego LaVivre.
8.2. Jeżeli Klient lub Usługobiorca korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami to po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego LaVivre a w szczególności z operacji wymagających zalogowania zalecamy wylogowanie się aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować zasobów lub informacji. Zalecamy również aby nie udostępniać także nikomu loginu i hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym LaVivre.
8.3. Sklep internetowy LaVivre nigdy nie zwraca się do klientów o udostępnienie loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób, które mogą chcieć uzyskać informacje i dane osobowe i użyć ich w bliżej nieokreślony sposób.